Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het
uitvoeren van een training, cursus, bijscholing of nascholing aan een opdrachtgever/deelnemer, met
uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden.
1.2 Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2: Inschrijvingen

2.1 De inschrijving voor een fysieke training, cursus, bij- of nascholing, geschiedt door het invullen van het inschrijfformulier op de website (www.inzicht-overzicht-trainingen.nl). Bij ontvangst van het volledig
ingevulde inschrijfformulier treedt de overeenkomst in werking.
2.2 De fysieke training, cursus, bij- of nascholingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende
inschrijvingen.
2.3 Indien de opdrachtgever/deelnemer een consument is en de overeenkomst op afstand (bijvoorbeeld via internet) afsluit, geldt er een bedenktijd van 14 dagen na de datum van inschrijving. Binnen deze 14 dagen kan de overeenkomst zonder opgave van reden kosteloos worden geannuleerd, tenzij de fysieke training, cursus, bij- of nascholing is begonnen voor de termijn van 14 dagen is verstreken.
2.4 Inzicht en Overzicht Trainingen behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen; zulks ter
beoordelingen van Inzicht en Overzicht trainingen.
2.5 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Artikel 3: Annuleren of wijzigen

3.1 Annulering van de aanmelding dient schriftelijk per e-mail te geschieden. De datum van de e-mail geldt als bepalend inzake de aanzegdatum.
3.2 Voor het annuleren van een fysieke training, cursus, bij- of nascholing geldt: bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 10% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht. Bij
annulering binnen 30 dagen en tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het totale
factuurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de startdatum
wordt 100% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht. Bij dringende (gezondheids)redenen wordt op vertoon van een doktersbewijs 10% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.
3.3 Annuleren tijdens de fysieke training, cursus, bij- of nascholing is niet mogelijk. Opdrachtgever/deelnemer is alsdan volledige betaling verschuldigd. Ook bij niet verschijnen van opdrachtgever/deelnemer zijn de volledige kosten verschuldigd.

Artikel 4: Betaling en gevolgen van niet (tijdige) betaling

4.1 Inzicht en Overzicht Training zal minimaal 2 maanden voor aanvang van de training, cursus, bij- of
nascholing de factuur versturen.
4.2 De opdrachtgever/deelnemer dient het totale factuurbedrag uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de
training, cursus, bij- of nascholing te voldoen, doch uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de training bij latere inschrijving, tenzij hierover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt.
4.3 Indien de factuur niet tijdig is betaald, is Inzicht en Overzicht trainingen gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten danwel de opdrachtgever/deelnemer van deelneming uit te sluiten.
4.4 In overleg is betaling van het totale factuurbedrag in termijnen mogelijk. Dit zal in onderling overleg
worden vastgesteld.
4.5 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot
deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan de opdrachtgever/deelnemer er geen
Opleidingsinstituut voor Associatietherapie
aanspraak meer op maken. Alsdan is de gehele vordering direct opeisbaar en is Inzicht en Overzicht
Trainingen gerechtigd de opdrachtgever/deelnemer bij niet nakoming hiervan, van (verdere) deelname uit
te sluiten.
4.6 Bij niet, niet tijdig of onvolledige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is alsdan een contractuele rente van 1% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend. Voorts maakt Inzicht en Overzicht Trainingen aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van en beroep of bedrijf, dan geldt de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.

Artikel 5: Verzuimbeleid

5.1 In de toetsingscriteria staat vermeld dat een opdrachtgeven/deelnemer maximaal 10% van de totale
training mag missen zonder deze in te halen. Bij afwezigheid van meerdere lesdagen zal de
opdrachtgever/deelnemer deze dienen in te halen bij een andere lesgroep.
5.2 De opdrachtgever/deelnemer meldt zich af voor een lesdag bij de betreffende docent, uiterlijk 1 dag
voorafgaan aan de lesdag (ziekte kan uitzondering zijn).
5.3 Als de opdrachtgever/deelnemer ziek is, wordt dit uiterlijk voor het begin van de lesdag gemeld bij de
betreffende docent.
5.4 Bij langdurige ziekte, of andere omstandigheden die maken dat de opdrachtgever/deelnemer meerdere lesdagen mist, wordt er samen met Inzicht en Overzicht Trainingen gekeken naar een oplossing.

Artikel 6: Uitvoering van de training

6.1 Indien Inzicht en Overzicht Trainingen niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot
stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Inzicht en Overzicht Trainingen het recht de
overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
6.2 Inzicht en Overzicht Trainingen heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.
6.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Inzicht en Overzicht
Trainingen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg
met opdrachtgever/deelnemer geschieden.
6.4 Inzicht en Overzicht Trainingen streeft ernaar om geplande lessen te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde les onverhoopt geen doorgang kan vinden, is Inzicht en Overzicht Trainingen hiervoor jegens opdrachtgever/deelnemer niet aansprakelijk. Opdrachtgever/deelnemer heeft wel recht op een andere datum inhalen van de gemist les of recht op een pro rato vermindering van het verschuldigde cursusgeld.
6.5 Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Inzicht en Overzicht Trainingen
zicht het recht voor om de inhoud van de trainingen tussentijds te wijzigen.
6.6 Opdrachtgever/deelnemer is verplicht zich als een goed opdrachtgever te gedragen. Dat wil zeggen dat hij/zij zich zal inspannen om de training naar beste weten en kunnen te volgen en dat hij/zij de trainer en eventuele andere deelnemers met respect zal behandelen.

Artikel 7: Verantwoordelijkheid

7.1 Wie de training volgt, doet dit op eigen verantwoordelijkheid. Bij personen waar sprake is van ernstige
ziekte, psychiatrische behandeling of anderzijds specifieke klachten, vragen we eerst contact op te nemen met Inzicht en Overzicht Trainingen om eventuele praktische problemen op te lossen en te overleggen of de training geschikt is.

Artikel 8: Beëindiging van de overeenkomst

8.1 De opdrachtgever/deelnemer kan een overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt echter niet tot teruggave van de kosten of het vervallen van de betaalplicht daarvan.
8.2 Alleen bij een overeenkomst op afstand heeft de opdrachtgever gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De
opdrachtgever/deelnemer heeft alsdan recht op volledige terugbetaling van hetgeen hij/zij reeds heeft
voldaan. Inzicht en Overzicht Trainingen betaalt het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk doch in
ieder geval binnen dertig dagen na ontbinding terug. Er bestaat geen recht op ontbinding indien de fysieke training met instemming van opdrachtgever/deelnemer is begonnen voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
8.3 Inzicht en Overzicht Trainingen is gerechtigd de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang te
ontbinden indien de opdrachtgever/deelnemer in ernstige mate tekortschiet in de nakoming van zijn/haar
verplichtingen, zonder dat deelnemer daarbij recht heeft op enige vergoeding van kosten en/of schade. De verplichting tot betaling van de volledige kosten blijft daarbij onverminderd bestaan.

Artikel 9: Aansprakelijkheid / klachtenprocedure

9.1 Inzicht en Overzicht Trainingen spant zich in om de gegeven training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. De met Inzicht en Overzicht Trainingen gesloten overeenkomst leidt voor Inzicht en Overzicht Trainingen tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting.
9.2 Aan de inhoud van brochures of teksten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.
9.3 Inzicht en Overzicht Trainingen is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van de aan opdrachtgever/deelnemer toebehorende voorwerpen.
9.4 Elke aansprakelijkheid van Inzicht en Overzicht Trainingen is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Inzicht en Overzicht Trainingen gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.
9.5 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Inzicht en Overzicht Trainingen beperkt tot maximaal het bedrag van de kosten van de training per schade veroorzaakt feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
9.6 Inzicht en Overzicht Trainingen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, geïnvesteerde arbeidsuren en schade door bedrijfsstagnatie.
9.7 Aan de in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid kunnen door Inzicht en Overzicht
Trainingen ingeschakelde derden ook hun rechten ontlenen. Deze derden kunnen rechtstreeks een beroep doen op deze aansprakelijkheidsbeperkingen.
9.8 Indien opdrachtgever/deelnemer een klacht heeft over Inzicht en Overzicht Trainingen, diens personeel of voor Inzicht en Overzicht Trainingen werkzame personen, verwijzen wij naar de klachtenprocedure die te vinden is op de site van Inzicht en Overzicht Trainingen.

Artikel 10: Intellectuele eigendom

10.1 Inzicht en Overzicht Trainingen behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
10.2 Alle door Inzicht en Overzicht Trainingen aan opdrachtgever/deelnemer verstrekte stukken, zoals
brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, syllabi, inloggegevens en welke andere in de training gebruikte (schriftelijke) materialen dan ook, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door
opdrachtgever/deelnemer en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Inzicht
en Overzicht Trainingen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
10.3 Het maken van geluidsopnames tijdens een training, is alleen op bepaalde tijden, in overleg met de trainer en overige deelnemers, toegestaan.

Artikel 11: Toepasselijk recht

11.1 Op de overeenkomst tussen Inzicht en Overzicht Trainingen en opdrachtgever/deelnemer is het
Nederlands recht van toepassing.
11.2 De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Inzicht en Overzicht Trainingen en
opdrachtgever/deelnemer is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Inzicht en Overzicht
Trainingen is gevestigd, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter voorschrijven